Brukerhistorie

Olaf er 86 år og bor på Tertnes. Selv om kroppen er gammel føler han seg likevel som en 20-åring. Det er onsdag formiddag og han skal en tur til bakeriet på Morvik og ta en kaffe med kameratgjengen. Den nye bestillingsbussen gjør at han ikke trenger å planlegge mer enn en time i forveien. Det er helt genialt. Han ringer inn til Skyss. Syv i kø. Det tar lang tid. Når han først kommer gjennom bestiller han like gjerne tur/retur. Nå kommer han uansett for sent til treffet. Det er ikke optimalt. Han risikerer å miste tråden i samtalen og det er jo ikke akkurat som om de tar hensyn til det, de gamle gubbene. Han vil jo heller ikke begrense seg selv til en hjemreise. Han måtte jo ikke det da han fremdeles kjørte bil. Olaf vet jo at Skyss har en app, og barnebarnet har lastet den ned til han. Men, å trykke på den telefonen. Det går ikke. Han treffer alltid tre knapper om gangen. Det er vanskelig nok å slå inn 177. Hadde det bare vært like enkelt å bestille bussen, som å snakke med noen på kundesenteret og uten ventetid?

Formål

Det har den siste tiden vokst frem et bestillingstilbud der ny teknologi løser reisebehovet på nye måter. Digitale løsninger for bestilling og automatisk planlegging av ruter gjør at nye tjenester blir tilbudt. I disse tjenestene blir det lagt opp til at systemet alene vil planlegge og kommunisere ut informasjon om reisene til sjåfør og kunde, basert på bestilling.

Pilotprosjekter gjennomført av Skyss og andre tilbydere i Norge viser at en del eldre og ofte ikke-digitale mennesker, har vanskelig for å bestille egne reiser via dagens løsninger. I målgruppen eldre ikke-digitale mennesker krever derfor bestillingstransport mye kapasitet på Skyss sitt kundesenter. Samtidig opplever målgruppen tilbudet som utrygt, når de ikke fanger opp digitale meldinger som gir status og oppdateringer om transporten.

Skyss er på jakt etter entreprenører som evner å utvikle fremtidens bestillings- og informasjonstjenester for denne målgruppen. Entreprenøren vil få mulighet til å inngå et innovasjonsløp sammen med Skyss. Partnerskapet kan etter behov inkludere piloteringsaktiviteter og demonstrasjon av løsningen i reelle omgivelser. Det er et ønske fra Skyss å tilrettelegge for å anskaffe og introdusere løsningen i sin drift. Entreprenøren vil da kunne bruke Skyss som referanse i den videre markedsintroduksjonen.

Målet med innovasjonskonkurransen er å utvikle en bestillingsløsning og informasjonstjeneste for transport som er brukervennlig og tilpasset eldre og ikke-digitale mennesker. Konkurransen gjelder med dette ikke selve bestillingstransporten, men grensesnittet mellom eldre menneskers kommunikasjonsvaner på den ene siden og fulldigitaliserte dynamiske transportløsninger på den andre siden.

Hva kan vi tilby?

For de som er interessert i å delta i denne innovasjonskonkurransen så kan vi tilby:

 • Mulighet til å være med å utvikle fremtidens bestillings- og informasjonstjeneste tilrettelagt for eldre mennesker
 • kr. 50.000 til modning av idéen i samarbeid med MUST LivingLab, Skyss og Bergen kommune
 • Mulighet for å kunne inngå et innovasjonskontrakt med Innovasjon Norge som vil dekke en større andel av utviklingskostnadene.
 • Mulighet for å få Skyss som testarena, første kunde og referanse. En unik mulighet til videre skalering og vekst av innovasjonen og selskapet.

Krav til ønsket løsning og leverandør

Krav til ønsket løsning (Behovet):

 • En bestillings- og informasjonsløsning for transport som reduserer telefonhenvendelser til Skyss kundesenter vesentlig og som oppleves som enkel og som skaper tillit og trygghet hos eldre.
 • Med konkurransen ønsker MUST Living Lab på vegne av Skyss å komme i kontakt med entreprenører som evner å utvikle løsninger for en målgruppe som i utgangspunktet ikke er digitale. Entreprenørene tilbys mulighet til å demonstrere løsningen i Skyss sin daglige drift og med dette bruke Skyss som referanse. Bergen kommune er partner i innovasjonsløpet.

Krav til leverandør:

Prosess

Samarbeidet er delt i tre faser.

 1. I fase 1 av konkurransen inviterer vi til å sende inn en video-pitch (på 2 minutter) (eller en power point inntill 5 sider) av idéen og løsningsforslaget, samt en kort beskrivelse av selskapet og de ansatte (CV).
 2. I fase 2 velger vi opptil 5 forslag som får tildelt kr.50.000 for å modne idéene i samarbeid med Skyss og partnerne. De første to fasene er styrt av MUST nettverket (bør beskrives). 
 3. I fase 3 er intensjonen å inngå et innovasjonskontrakt med 1 leverandør som støttes av Innovasjon Norge. I denne fasen vil entreprenøren ha rollen som prosjektleder med Skyss som pilotkunde

Vurderingskriterier

Vurderingskriterier for fase 1 og 2 (med vekting):

 • (50%) Problemforståelse og innovativ tilnærming i løsningsforslaget, appell i målgruppen og markedspotensialet? (se krav til ønsket løsning)
 • (20%) Sammensetning av kompetanse hos leverandør, gjennomføringsevne, tid og kost
 • (15%) I hvilken grad leverandøren tilrettelegger for samhandling med behovseiere
 • (15%) Leverandørens evne til senere å kunne kvalifisere seg til å få tilskudd til en innovasjonskontrakt med Innovasjon Norge

En jury oppnevnt av MUST nettverket vil vurdere de innkommende løsningsforslagene. Juryen vil bestå av medlemmer fra Skyss, Bergen kommune, MUST, ITS Norge, Innovasjon Norge og Eldrerådet Bergen.

Alle henvendelser og løsningsforslag til MUST Living Lab håndteres konfidensielt.

Milepæler i konkurransen

 • Utlysning av konkurranse i uke 15
 • Frist for å sende inn tilbudt er fredag 14.05.2021 - kl. 12.00
 • Vurdering av innsendte tilbudt fredag 21.05.2021
 • Modning av idéen, samarbeid med MUST innen fredag 18.06.2021
 • Valg av vinner-teamet innen fredag 25.06.2021
 • Oppstart av prosess med Innovasjon Norge er planlagt etter sommer / medio august 2021

Rollefordeling

Innovasjonskonkurransen settes i gang av et innovasjonspartnerskap med Skyss i spissen.

Skyss: Behovseier

MUST LivingLab: Fasilitator av konkurransen

Bergen kommmune: Partner i prosjektet

Innovasjon Norge: Rådgivning og finansiering fra fase 3 (Spørsmål om innovasjonskontrakter? Kontakt sveinung.dukstad@innovasjonnorge.no)

Entreprenør: Ansvarlig for utvikling av løsningen (behovseier fra fase 3)

Mer om innovasjonskontrakter

Innovasjon Norge kan tilskudd til en leverandørbedrift som har et innovasjonsprosjekt i samarbeid med en pilotkunde. Kjernen i en Innovasjonskontrakt er et prosjekt som har til hensikt å tilby et nytt produkt eller løsning pilotkunden har et klart behov for. Dette innebærer at innovasjonsprosjektet må utvikle, eller vesentlig forbedre, et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste, der fokuset ligger på kommersialisering, skalering og vekst av en løsning med et nasjonalt/internasjonalt potensial. Tilskuddet skal føre prosjektet helt frem til en før-kommersiell prototype som testes, godkjennes og potensielt anskaffes av pilotkunden. Alle rettigheter til løsningen vil tilhøre leverandørbedriften. Tilskuddet fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket, noe som innebærer at lån og tilskudd til å gjennomføre prosjektet normalt ikke skal overstige 50%.

Les mer på Innovasjon Norge sine sider

Et relatert pilotprosjekt i MUST LivingLab

Fleksibel bestillingstransport skal testes i Bergen

Skyss og Bergen kommune samarbeider om et pilotprosjekt om fleksibel bestillingstransport for målgruppen 'tilrettelagt transport'.