Spørsmål og svar om MUST InnoLab og Digikok

article image

MUST InnoLab er MUST sitt eget innovasjonslaboratorium. Her tas det i bruk workshopteknikker som er utviklet av Innovasjonssenteret i Bergen kommune. I denne artikkelen vil man finne nyttig informasjon om hva MUST InnoLab driver med og hvordan man kan gå frem dersom man har en idé innenfor smart transport og mobilitet. 

av Andrea Bråthen

Hvorfor Digikok med MUST InnoLab?


Digikok, en digital hodekok, er en blitt et sentralt verktøy hos MUST InnoLab ettersom covid-19 setter stopper for fysiske samlinger. En digital workshop som Digikok er lett tilgjengelig fra hjemmekontoret og relevante aktører i Norge vil ikke være hindret av geografiske avstander. 


Digikok fasilitert av MUST InnoLab tilrettelegger for at kollegaer, samarbeidspartnere og relevante aktører kan gå sammen med deg for å diskutere idéer, løsninger og konkrete tiltak på veien mot smartere mobilitet og transport. MUST InnoLab sitter på fasiliteringskompetanse og har lang erfaring med InnoLab-øvelser.

I hvilke situasjoner vil Digikok være et passende verktøy for meg?

 • Du sitter med en utfordring og trenger en løsning
 • Du har en løsning, men vet ikke hvem som ønsker å benytte seg av en slik løsning
 • Du har en idé, men trenger veiledning for å videreutvikle idéen

Noen eksempler på scenarioer:

 • Du er en ung entreprenør som har utviklet en app som samler sanntidsdata for ulike buss og togselskaper i én app. Du vet foreløpig ikke om noen som kunne hatt bruk for en slik tjeneste. Du kontakter MUST InnoLab som fasiliterer en Digikok. Her blir representanter fra ulike fagfelt koblet på. Både aktører som kan bidra til videreutvikling av ideen, men også aktører som kan ha bruk for en slik løsning. 
 • En bedrift mangler kollektivtilbud mellom sentrum og arbeidsplassen. Denne bedriften har ikke tilgang til parkering for kjørende. Arbeidsplassen tar kontakt med MUST InnoLab som fasiliterer en Digikok. Aktører som sitter på interessante løsninger blir koblet på, diskuterer og synergieffekt oppstår.
 • Et universitet har et ønske om at studentene enkelt skal kunne bevege seg mellom de ulike fakultetene, instituttene og bibliotekene. Bysykkel er et tilbud, men blir ikke brukt nok. De tar kontakt med MUST InnoLab som fasiliterer en Digikok der ideer blir utvekslet og løsninger foreslått. 

Jeg har en idé eller et behov, når skal jeg ta kontakt med MUST?

Dersom du har en idé, løsning, utfordring, et forslag til forbedring eller en ny tjeneste som er knyttet til smart mobilitet og transport kan Digikok være veien videre for deg. Det er likevel noen punkter du burde ha tenkt gjennom før du tar kontakt med MUST InnoLab.

 • Hva er behovet mitt og hvordan kan Digikok hjelpe meg videre?
 • Hvem kan noe om dette? Finnes det relevante aktører som burde delta på Digikok?
 • Hva vil jeg få ut av en Digikok?

Hvordan gjennomføres en Digikok?

En Digikok er en workshop som varer mellom to og tre timer. Økten starter som regel med at digikokeier introduserer Digikoken og behovet. Deretter vil hovedfasilitator ta deltakerne gjennom gangen i en Digikok. Digikok består som regel av mellom tre og fire diskusjonsrunder der deltakerne deles inn i mindre grupper i Teams-rom. Etter hver runde vil gruppefasilitator oppsummere gruppas hovedpoeng i plenum. Avslutningsvis vil det være en oppsummering i plenum der man diskuterer hva neste steg vil være.

En Digikok trenger først og fremst en digikokeier. Dette kan være en avdeling, person eller organisasjon som eier et behov eller en idé og som derfor initierer til en Digikok. Under Digikok vil digikokeier fortelle litt om intensjonen med Digikok, formål, hensikt og behovet.

I tillegg til en eier av behovet er en Digikok også avhengig av en hovedfasilitator som har ansvaret for gjennomføringen av Digikok. Hovedfasilitatoren vil ha det overordnede ansvaret for å sette programmet og sende ut innkalling på forhånd. Under selve økten vil ansvaret være selve gjennomføringen av Digikoken.

Når deltakerne deles inn i mindre grupper vil gruppefasilitator ta videre ansvar for at diskusjonen flyter og at det som blir sagt noteres. Etter gruppediskusjonene er gruppefasilitatorenes oppgave å presentere hovedpunktene fra sin gruppe.

Hvilke andre InnoLab-øvelser kan MUST InnoLab tilby?

 • Fot i bakken

Hva har vi, hva ønsker vi – hva er hindringene på vei mot ønsket og hvordan løse dem?

 • Styrkekart-øvelse

Dette er våre styrker – dette sier andre vi er sterke på - dette vil vi utvikle oss videre innen og disse områdene må vi hente hjelp til av andre.

 • Prioriteringsøvelse

Hva er viktig, viktigst og er så viktig at det ikke kan vente? 

 • Idébobling 

Ut fra et konkret behov – hvis vi løser det – hva er mulighetsrommet og effekten, hvem kan vi involvere for å oppnå størst mulig effekt, og hvis vi kunne trylle – hvor skulle vi ha startet, sammen med hvem, hvor og når?

Alle illustrasjoner er laget av Kjersti Haukeland Eiken