Skyss og MUST LivingLab jobber med pilotering av fleksibel bestillingstransport

article image

MUST Living Lab er med i utviklingen av et pilotprosjekt om fleksibel bestillingstransport i Bergen. Aleksander Bjorøy i Skyss vil lede prosjektet.

MUST LivingLab bidrar til utforming av et pilotprosjekt som skal teste fleksibel bestillingstransport. Skyss er i spissen for prosjektpartnerskapet med Bergen kommune og MUST nettverket. Dette fleksible bestillingstransport tilbudet er et mobilitetstilbud hvor teknologi bestemmer ruten i sanntid basert på kundene sine bestillinger. Innovasjonspotensialet ved fleksible transporttjenester er mangfoldige og kan på sikt både supplere og erstatte tradisjonell rutegående kollektivtransport. Aleksander Bjorøy i Skyss er prosjektleder for piloten og sier «at fleksible transporttjenester vil komme til å få større plass i Skyss sitt mobilitetstilbud framover. Vi i Skyss har samlet erfaring i vår pilot ‘Hent meg i Odda’ og fortsetter nå arbeidet med å tilegne oss erfaringer med det teknologiske mulighetsrommet. I denne piloten tilpasser vi det fleksible transporttilbudet i første omgang til målgrupper som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet.

Margrethe Moss-Iversen Lundegård representerer Bergen kommune i pilotprosjektet og sier at «det å klare seg selv er viktig både i et samfunnsøkonomisk- og et folkehelseperspektiv. Et lavterskel transporttilbud vil bidra til økt selvstendighet for den enkelte til å utføre praktiske gjøremål i hverdagen. Samtidig er det også et tilbud som styrker tilgjengeligheten til sosiale møteplasser og øker mulighet for deltakelse i kulturelle aktiviteter og arrangement. Det er et overordnet mål om å legge til rette for at flere skal være selvstendige i hverdagen med en opplevelse av trygghet, forutsigbarhet og god livskvalitet. Særlig med tanke på at vi stadig blir flere eldre, vil et slikt transporttilbud være en viktig faktor for at flere skal kunne bo lengre hjemme. Aktiv medvirkning fra målgruppen er helt avgjørende for at vi utvikler er tilbud som treffer behovet, det legges derfor opp til en aktiv medvirkningsprosess gjennom hele pilotperioden."

Bjørn Klimek er leder for MUST Living Lab og ser på denne piloten som et veldig positivt eksempel på samarbeid på tvers av partnerorganisasjonene bak vår LivingLab. Bjørn skal bistå med utforming av pilotprosjektet, etablering av Living Lab-metoder og innovasjonsfaglig kompetanse.