MUST LivingLab som innovasjonsmetode

article image

MUST LivingLab er en paraply for et større antall innovasjons- og pilotprosjekter

Av Bjørn Klimek

En LivingLab - et levende laboratorium - skal hjelpe til å strukturere komplekse innovasjonsprosesser. Mobilitetssystemet består av et meget komplekst samspill mellom teknologier, prosesser, forretningsmodeller og mennesker som har ulike forventninger og ulik evne til å ta i bruk de nye mobilitetsløsningene. Mobilitetssystemet er også preget av konkurrerende markedsaktører, både offentlige og private som kan varriere i størrelse som start-ups eller etablerte selskaper. Markedsaktørene skal konkurrere om de beste løsningene i mobilitetsmarkedene. Innovasjoner i mobiltetssystemet strekker seg derfor utover bedriftenes egen rekkevidde. Tradisjonelle former for innovasjon (intern produktutvikling) har derfor noen begrensninger. Ingen av aktørene er i stand til å koordinere omstillingene på overordnet plan, dvs. omstillingen av mobilitetssystemet som helhet. En livingLab er en mulighet til å strukturere denne kompleksiteten. 

I MUST LivingLab skal nye mobilitetsløsninger testes og videreutvikles i reelle omgivelser og under medvirkning av brukerne, dvs. menneskene. Nye løsninger testes (piloteres) i en gitt geografisk kontekst av en by eller region. Mororganisasjonene bak MUST er Bergen kommune, Vestland fylke, Skyss og Statens vegvesen. Med disse partnerne tilbyr MUST LivingLab tilgang til et sterkt nettverk av aktører som ser på mobilitet i et helhetlig perspektiv. MUST LivingLab tilbyr en metodisk verktøykasse som hjelper til å integrere enkeltstående innovasjoner i et helhetlig perspektiv. Vår LivingLab fungerer som paraply for et større antall pilotprosjekter og merverdien skapes ved at innovatørene også tilbys en samhandlingsarena på tvers av enkeltpilotene. Samspillet i MUST LivingLab skal redusere kompleksitet og strukturere veien til markedsintroduksjon av løsningene.

For MUST LivingLab har vi utviklet et metodisk rammeverk som er forankret i internasjonal innovasjonslitteratur og veletablerte metoder innen komparative case-studier. MUST LivingLab skal fungere som paraply for pilotprosjektene og hovedfokus i vårt metodiske rammeverk er å tilrettelegge for individuelt tilpassede pilotprosjekter, samtidig som vi tilrettelegger for kunnskapsproduksjon om mobilitetssystemet som helhet.

Illustrasjon av Kjersti Haukeland Eiken

Entreprenører og innovatører på mobilitetsfeltet, eller smart city generelt, inviteres til MUST LivingLab for videreutvikling av løsninger i samarbeid med partnerorganisasjonene. Det er her verdien av MUST LivingLab som samhandlingsarena kommer fram. I en MUST LivingLab tilbys entreprenører kompetanse, ressurser og nettverk til gjennomføring av innovasjons- eller pilotprosjekter. MUST LivingLab inngår prosjektpartnerskap etter nærmere avklaring med alle parter. MUST nettverket tilbyr sine tjenester i utgangspunktet gratis og organisasjonen er drevet etter non-profit prinsippet. MUST LivingLab fungerer som en åpen innovasjonsarena der verdier som åpenhet, tillit og kunnskapsdeling er styrene for oss. MUST LivingLab tilrettelegger derimot for tillitsbasert samarbeid i tilfeller der entreprenører deler og tester forretningshemmeliger med oss i prosjektene.

Innovasjonsmetodene i en MUST LivingLab skiller seg fra tradisjonell nyskapning ved at vi tilrettelegger for pilotprosjekter i reelle omgivelser og under åpen medvirkning av brukere. Slike innovasjonsprosesser omtales derfor også som åpen innovasjon, dvs. at nyskapningen ikke foregår bak lukkede dører, men i samspill mellom befolkningen, brukerne, entreprenører, offentlige myndigheter og i vårt tilfelle spesielt partnerorganisasjonene bak MUST. En introduksjon til LivingLab-metoder blir presentert i videoen under.

Kilde: Youtube (U4IoT Living Lab Methodology Handbook)

Som paraply for mange pilotprosjekter innen smart mobilitet ønsker vi å tilrettelegge for suksess i de enkelte prosjekter. MUST LivingLab bidrar med kompetanse innen prosjektutvikling, gir råd til finansieringsmuligheter i virkemiddelapparatet og støtter opp om gjenomføring, analysering og evaluering av pilotprosjektet. Med nettverket bak MUST vil vi spesielt ha kapasitet til å plassere pilotprosjekter regionalt på Vestlandet og vil kunne bidra til opprettelsen av prosjektpartnerskap.